دانشگاه

اطلاعات دانشجویان

مهلت اعتراض به پایان رسیده است.

نمرات ریاضی 2 و فیزیک 2 غیر فعال گشته اند.

+ نوشته شده در  دوشنبه پانزدهم تیر ۱۳۹۴ساعت 23:47  توسط شاه نظری 

مهلت اعتراض به پایان رسیده است.

نمرات ریاضی 2 و فیزیک 2 غیر فعال شده اند.

+ نوشته شده در  دوشنبه پانزدهم تیر ۱۳۹۴ساعت 23:42  توسط شاه نظری 

نمرات میان ترم و نهایی فیزیک 2 مهندسی مواد واحد علوم و تحقیقات تهران

چهارشنبه 10/15-----13


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  یکشنبه هفتم تیر ۱۳۹۴ساعت 15:53  توسط شاه نظری  | 

نمرات میان ترم و نهایی ریاضی 2 مهندسی مواد واحد علوم و تحقیقات تهران گروه C

چهار شنبه 7/30---10/15


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  یکشنبه هفتم تیر ۱۳۹۴ساعت 15:47  توسط شاه نظری 

نمرات میان ترم و نهایی ریاضی 2 مهندسی مواد واحد علوم و تحقیقات تهران گروه B

س شنبه 10/15---13


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  یکشنبه هفتم تیر ۱۳۹۴ساعت 15:42  توسط شاه نظری 

نمرات میان ترم و نهایی ریاضی 2 مهندسی مواد واحد علوم و تحقیقات تهران گروه A

گروه سه شنبه 7/30-----10/15


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  یکشنبه هفتم تیر ۱۳۹۴ساعت 15:38  توسط شاه نظری 

آدرس ای میل:

phd_geo@yahoo.com

+ نوشته شده در  چهارشنبه یکم خرداد ۱۳۹۲ساعت 21:57  توسط شاه نظری